Blauw bloed anekdotes

Blauw bloed anekdotes

Verhalen, anekdotes, herinneringen

Ooggetuigenverslagen vanuit de Postbank. Belevenissen van klanten. U leest het hier allemaal.


Terug naar hoofdmenu.


Uw eigen anekdote hier? Kies in het hoofdmenu voor 'Giroblauw past bij jou' voor meer informatie.

50 jaar een staatsspaarbank

ManagementPosted by Wichert van Engelen 10 Sep, 2010 15:24

Als de Rijkspostspaarbank alweer 50 jaar bestaat, beklagen de particuliere banken zich over de concurrentie die hen aangedaan wordt door de staatsbank. De RPS houdt de rente zo hoog, dat de particuliere banken hun spaarrente niet kunnen verlagen (om daarmee de marges te verhogen).


Een ingezonden brief van een Postambtenaar:

Het voorloopig verslag van de Eerste Kamer vraagt aandacht voor het feit, dat de Rijkspostspaarbank nog 2.64% rente vergoedt, waardoor het voor particuliere spaarbanken bezwaarlijk is om renteverlaging door te voeren.

Ik zou in dit verband er de aandacht eens op willen vestigen, dat in een zeer groot aantal plaatsen van ons land de Rijkspostspaarbank in de ruim 50 jaar van haar bestaan geen voet aan den grond heeft kunnen krijgen door de wijze, waarop ze door het particuliere spaarbankwezen werd beconcurreerd.

Ook toen was er al de roep om de vrije-markt-werking. En ook toen al werd regelmatig duidelijk gemaakt, dat ook overheidsbedrijven een betere dienst tegen een lagere prijs kunnen bieden (in het geval van spaarbanken: een hogere rentevergoeding):


Wanneer nu de Rijkspostspaarbank door haar voorzichtige bedrijfspolitiek bij machte is bij een algemeenen rentevoet van ongeveer 3,25%, de “2,64” staande te houden, dan eischt, dunkt mij, het beginsel der vrije concurrentie, dat haar deze demonstratie van interne kracht wordt toegestaan.

Het argument van oneerlijke concurrentie is ook al niet nieuw:

Onder één voorbehoud natuurlijk, dat het particulier spaarbankwezen daardoor niet in dèconfiture geraakt, hetgeen een nationale ramp zou zijn.

Maar dit betekent volgens de schrijver nu eens niet dat er geprivatiseerd moet worden, maar – gezien de gebleken ongeschiktheid van de vrije markt – het opleggen van strikte spelregels aan de particuliere bedrijven:

Doch zou om die reden tot renteverlaging moeten worden besloten, is dan niet tevens het tijdstip daar om een spaarbankwezen, gegrondvest op hoogere rentevergoeding dan die der Rijkspostspaarbank, onmogelijk te maken?

Het is jammer dat het - bij de huidige bankencrisis – niet mogelijk is een vergelijking met staatsbanken te maken. Uitsluitend het falen van particuliere banken is te zien. Niet is te zien hoe een overheidsbedrijf onder de huidige omstandigheden gevaren zou zijn.

  • Comments(0)//anekdotes.blauw-bloed.nl/#post100